Prof. Dr. Ali ANARAT

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Nefrolojisi (Böbrek Hastalıkları) Uzmanı
2017 - Halen, İstanbul/Türkiye

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Başhekim
2013 - 2014, İzmir/Türkiye

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Öğretim Üyesi (Konsültan)
1998 - 2008, Adana/Türkiye

ADANA ASKER HASTANESİ

Tabip Asteğmen
1989 - 1990, Adana/Türkiye

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Öğretim Üyesi (1986-2017)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı (2014-2016)
İlk Yardım ve Acil Anabilim Dalı Başkanı (1997-1998)
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Başkanı (1986-20
1986 - 2017, Adana/Türkiye

KOZAN DEVLET HASTANESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
1984 - 1985, Adana/Türkiye

İNCESU SAĞLIK MERKEZİ

Başhekim
1979 - 1979, Kayseri/Türkiye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
1979 - 1983, Kayseri/Türkiye

Eğitim

PROFESÖR
1995 , Adana/Türkiye

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Nefrolojisi Uzmanlık Eğitimi
1993 , Adana/Türkiye

MINNESOTA UNİVERSITESİ MİNEAPOLİS

Gözlemci Öğretim Üyesi
1993 , ABD

DOÇENT
1988 , Adana/Türkiye

YARDIMCI DOÇENT
1986 , Adana/Türkiye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
1979 - 1983 , Kayseri/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1971 - 1978 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

Yönetilen Tıpta Uzmanlık/Yandal Uzmanlık Tezleri

 • İdiopatik nefrotik sendromlu çocuklarda relaps gelişiminde glukokortikoid reseptör gen (NR3C1) polimorfizminin rolü Özlem Dur – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2013)
 • Vezikoüreteral reflülü çocuklarda reflü nefropatisi gelişiminde proteinüri, inflamasyon, hipertansiyonun rolü ve sistatin-C’nin prediktif etkisi Sevgi Yavuz – Çocuk Nefrolojisi Uzmanlık Tezi (2011)
 • Tek taraflı multikistik displastik böbrek hastalığı olan çocuklarda hipertansiyon sıklığı ve buna etkili faktörler. Defne Ay Tuncel – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2010)
 • Adriyamisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendrom modelinde talidomidin nefrotik sendromun laboratuar bulguları üzerine etkisi. Mustafa Soran – Çocuk Nefrolojisi Uzmanlık Tezi (2010)
 • Diyaliz tedavisi alan kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda homosistein, folikasit, vitamin B12, piridoksin düzeyleri ve diyalizle ilişkileri. Deniz Hanta – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2005)
 • Endotelin reseptör antagonistinin deneysel nefrotik sendrom modelinde apopitozis üzerine etkisi. Mithat Büyükçelik – Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlık Tezi (2005)
 • Tek taraflı üreteral obstrüksiyon oluşturulan sıçanlarda mikofenolat motefil ve azatioprinin antifibrotik etkilerinin karşılaştırılması. Aysun Karabay Bayazıt – Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlık Tezi (2001)
 • Renal skarlaşmada transforming growth faktör- beta'nın önemi ve antiinflamatuar tedavi ile skarlaşmanın önlenmesi. Ahmet Özel – Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlık Tezi (2001)
 • Primer Nokturnal enürezisli çocuklarda antidiüretik hormon, adrenomedullin ve total nitrit düzeyleri. Ayşe Balat – Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanlık Tezi (2000)
 • Beta talassemi majorlu hastalarda böbrek fonksiyonlarının incelenmesi. Bedri Aldudak – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1998)
 • Dirençli nefrotik sendromlu çocuklarda hiperlipidemi tedavisinin etkileri. Mithat Büyükçelik- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1997)
 • Çocuklarda Hemodiyaliz'in plazma endotelin düzeylerine akut etkisinin değerlendirilmesi Aytül Noyan – Çocuk Nefrolojisi Yandal UzmanlıkTezi (1996)
 • Radyokontrast nefropati oluşumunda hiperosmolalite ve hemodinamik değişikliklerin rolü. Naci Duman – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UzmanlıkTezi (1995)
 • Çocukluk çağı nefrotik sendromlarında siklosporin-A kullanımı. Aytül Noyan- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1992)

SCI/SCI-E Kapsamındaki Dergilerde yayımlanan makaleler;

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Kurtoğlu S, Düşünsel R, Anarat A, Üstünbaş HB: Lober pnömonilerde önemli bir komplikasyon: Septik şok. Tümay SB, İlger M, Bedir Ö ve ark (ed): Pediatrik Pnömoloji. XX. Türk Pediatri Kongresi 22-26 Haziran 1981. İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1981, ss 191-197.
 • Anarat A, Patıroğlu T, Çetin N: Say sendromu (VATER association). KÜ Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri 11-13 Mart 1982. Kayseri: Öztek Matbaacılık, 1982, ss 185-194.
 • Çetin N, Anarat A, Düşünsel R, Cinaz P: Neonatal hipoglisemi ile birlikte kardiyomegalili iki vaka takdimi. KÜ Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri 11-13 Mart 1982. Kayseri: Öztek Matbaacılık, 1982, ss 409-415.
 • Kandemir B, Kurtoğlu S, Anarat A, Bağrıaçık S: İnternal hidrosefali-polidaktili-polikistik böbrek bulguları gösteren Meckel sendromu. EÜ Tıp Fak der 5(1): 79-84, 1983
 • Kurtoğlu S, Çetin N, Kandemir B, Anarat A: Yenidoğanda sitomefalovirus enfeksiyonları. EÜ Tıp Fak der 5(4): 367-378, 1983
 • Hasanoğlu A, Hasanoğlu E, Anarat A, Karakuş E: Kliniğimizde izlediğimiz menenjit vakaları. Tümay SB, Cenani A, Yalçın E (ed): Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar. XXII. Türk Pediatri Kongresi 5-8 Eylül 1983. İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, ss 141-146.
 • Hasanoğlu A, Cinaz P, Anarat A: Kızamığa bağlı pnömomediastinum ve cilt altı amfizemi. Tümay SB, Cenani A, Yalçın E (ed). Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar. XXII. Türk Pediatri Kongresi 5-8 Eylül 1983. İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, ss 233-238.
 • Anarat A, Hasanoğlu A, Anarat R, Üçyiğit R: Normal ve gelişme geriliği olan çocuklarda serum ve saç çinko seviyeleri: Tümay SB, Cenani A, Yalçın E (ed): Çocuklarda Bakteriyel Enfeksiyonlar XXII. Türk Pediatri Kongresi 5-8 Eylül 1983. İstanbul: Özdem Kardeşler Matbaası, 1983, ss 233-238
 • Özdemir MA, Anarat A, Hasanoğlu A: Metalik kurşuna maruz kalan işçilerde teşhis edilmemiş kurşun zehirlenmesi. T KI Tıp Bil. Araş. Der 4(3): 227-231, 1986.
 • Anarat A, Anarat R, Kurtoğlu S, Üçyiğit R: Kan değişimlerinde total ve iyonize kalsiyum düzeyleri. ÇÜ Tıp Fak Der 11(4): 346-352, 1986
 • Anarat A, Satar M, Aksaray N, Altıntaş G: Ampisilin + sulbaktam alan yenidoğanlarda idrar ve serum beta-2-mikroglobulin düzeyleri. ANKEM 1 (3): 234-237, 1987
 • Altıntaş G, Aksaray N, Anarat A: Çocukluk çağı enfeksiyonlarında ceftriaxone. ÇÜ Tıp Fak Der 12(1): 1-5, 1987.
 • Altıntaş G, Acartürk E, Anarat A, Özkuyucu F: Konjestif kardiyomiyopatili çocuklarda ekokardiyografik değerlendirme. ÇÜ Tıp Fak der. 12(2): 150-157, 1987
 • Altıntaş G, Acartürk, E, Anarat A, Özkuyucu F: İdiyopatik konjestif kardiyomiyopatide serum ve eritrosit çinko, bakır düzeyleri. ÇÜ Tıp Fak Der 12(2): 180-184, 1987
 • Akan E, Köksal F, Çetin T, Ay Ş, Vardar MA, Anarat A, Yiğit S, Aksaray N: Miadında doğan matür bebekler ve bunların annelerinde anti-chlamydial serum IgG ve IgM antikor seviyelerinin gösterilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 17(3-4): 205-212, 1987.
 • Anarat A, Aksaray N, Altıntaş G, Satar M: Çocukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında amoksisilin+klavulanik asit tedavisi. ANKEM 1(4): 413-417, 1988.
 • Altıntaş G, Anarat A, Köksal F, Aksaray N, Yüksel B: İlkokul çocuklarında asemptomatik bakteriüri ve piyüri. ÇÜ Tıp Fak Der 13(1): 10-14, 1988.
 • Altıntaş G, Anarat A, Alhan E, Yüksel B, Köksal F: İlkokul çocuklarında asemptomatik hematüri ve proteinüri. ÇÜ Tıp Fak der 13(1): 15-18, 1988.
 • Anarat A, Altıntaş G, Ali AE, Aksaray N: Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. ÇÜ Tıp Fak Der 13(1): 30-36,1988
 • Altıntaş G, Anarat A, Alhan E, Ataşer AÜ, Erkman H: İlkokul çağı çocuklarında enürezis nokturna: Epidemiyolojik çalışma ve piracetam ile tedavi. ÇÜ Tıp Fak Der 13(1): 72-77, 1988.
 • Altıntaş G, Acartürk E, Anarat A, Kale G, Üner H: Pompe hastalığı (bir vaka nedeni ile). ÇÜ Tıp Fak der 13(1): 83-88, 1988.
 • Anarat A, Altıntaş G, Gali AE, Evliyaoğlu N, Koçak R: Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı kazaları I. Epidemiyolojik yaklaşım. ÇÜ Tıp Fak Der 13(1): 59-65, 1988.
 • Anarat A, Altıntaş G, Gali AE, Evliyaoğlu N, Koçak R: Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı kazaları II. Düşmeler, trafik kazaları, kesici-delici alet yaralanmaları. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 167-175, 1988
 • Anarat A, Altıntaş G, Gali AE, Evliyaoğlu N, Koçak R: Çukurova bölgesindeki çocukluk çağı kazaları III. Yanıklar, yabancı cisim, hayvan kazaları. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 176-182,1988.
 • Satar M, Anarat A, Özkuyucu F: Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliği. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 105-110, 1988.
 • Satar M, Anarat A, Tanyeli A, Aksaray N, Özkuyucu F: Polisitemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 133-137, 1988.
 • Anarat A, Satar M, Altıntaş G, Aksaray N, Coşkun Ü : Hiperbilirubinemik yeni doğanlarda böbrek fonksiyonları. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 138-143, 1988.
 • Cinaz P, Anarat A, Köksal F : Çocukluk çağının basit idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz ve 10 günlük Netilmisin tedavisi. ÇÜ Tıp Fak Der 13(2): 193-196, 1988.
 • Cinaz P, Anarat A, Ateşer AÜ, Aksaray N : Ateşle birlikte ilk kez konvulziyon geçiren çocuklarda lomber ponksiyon . ÇÜ Tıp Fak Der 13(3): 215-219,1988.
 • Satar M, Anarat A, Aksaray N, Aksu HSZ : Yenidoğan sepsisinde böbrek fonksiyonları. ÇÜ Tıp Fak Der 13(3): 240-244, 1988.
 • Anarat A, Koçak R, Altıntaş G, Evliyaoğlu N, : Onbir kişilik bir ailede kontamine undan kurşun zehirlenmesi. ÇÜ Tıp Fak Der 13(3): 360-363, 1988.
 • Anarat A, Altıntaş G, Gali AE, Evliyaoğlu N : Hipofosfatemik rikets ile birlikte seyreden dev pigmente kıllı nevüslü bir vakanın takdimi. ÇÜ Tıp Fak Der 13(3): 364-367, 1988.
 • Altıntaş G, Anarat A, Ateşer AÜ, Erkman H, Etiz L : İntraüterin büyüme geriliği olan bebeklerde ve annelerinde serum ve erirrosit çinko düzeyleri . ÇÜ Tıp Fak Der 14(2): 274-279, 1989.
 • Anarat A, Altıntaş G, Evliyaoğlu N, Gali AE : Akut post-streptokoksik glomerulonefritli hastaların 3-8 yıl sonraki böbrek fonksiyonları. ÇÜ Tıp Fak Der 14(2): 280-284, 1989.
 • Akan E, Köksal F, Çetin T, Ay Ş, Vardar MA, Anarat A, Yarkın F: Doğum anomalileri görülen gebelerde normal doğum yapan gebelerde anti-chlamydial serum IgG ve IgM antikor seviyelerinin gösterilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 19(4): 370-377, 1989.
 • Akan E, Başlamışlı L, Köksal F, Yiğit S, Anarat A, Demirkıran S: Atipik pnömonilerde mycoplasma, Q ateşi ve chlamydia antikorlarının araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 3(2): 245-252, 1989.
 • Cinaz P, Anarat A, Etiz L: Anne sütü ile beslenen bebeklerde serum ve eritrosit selenyum düzeyleri. T KI Tıp Bil Araş Der 8(4): 337-340, 1990.
 • Sadr R, Yiğit S, Köksal F, Anarat A, Uluhan R, Yarkın F, Karaer P: Dispeptik çocuklarda H. Pylori IgG antikorlarının insidansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 23:80-83,1993.
 • Anarat A, Noyan A, Duman N, Gönlüşen G, Tuncer İ: Kliniğimizde izlenen çocukluk çağı membranoproliferatif glomerülonefrit vakalarının retrospektif değerlendirilmeleri. Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık 7(1): 24-30, 1993.
 • Anarat A, Noyan A: Çocuk çağında nefrotik sendrom (CCNS). Arşiv 2(3): 343-357,1993.
 • Düşünsel R, Çetin N, Anarat A, Gündüz Z: Asfiktik yenidoğanlarda idrar ß-2-mikroglobulin ve mikroalbumin konsantrasyonları (böbrek zedelenmesinin değerlendirilmesindeki önemi). T Klin Pediatri 3(1): 19-24, 1994.
 • Noyan A, Anarat A, Tuncer İ, Polat S, kaya M: Çocukluk çağı nefrotik sendromlarında siklosporin A kullanımı. Çocuk Sağ ve Hast Der 37:33-34, 1994.
 • Gönlüşen G, Tuncer İ, Zorludemir S, Paydaş S, Anarat A, Sağlıker Y, Alpaslan N: Glomerulonefrit patogenezinde hümoral ve hücresel immünitenin değerlendirilmesi. Patoloji Bülteni 11(1): 5-11, 1994.
 • Noyan A, Anarat A, Altunbaşak Ş, Baytok V: Nefrotik sendromlu üç çocukta vasküler komplikasyonlar. ÇÜ Tıp Fak der 19(1): 41-46, 1994.
 • Anarat A: Kronik hemodiyalizde hasta seçimi. Mir S, Cura A (ed): Çocuk Hemodializ Kitabı. Ege Ü Çocuk Nefroloji Eğitim Yayını, İzmri, 1994 ss 30-43.
 • Yurdakul Z, Altunbaşak Ş. Özer G, Anarat A: Bartter sendromu (bir olgu nedeniyle). ÇÜ Tıp Fak Der 19(4): 224-227, 1994.
 • Anarat A, Noyan A, Gönlüşen G, Duman N, Polat S, Tuncer İ: Sıçanlarda oluşturulan akut siklosporin –A nefrotoksisitesinin azaltılmasında enalapril’in etkinliği. Çocuk Sağ ve Hast Der 38:179-191,1995.
 • Noyan A, Özbarlas N, Duman N, Anarat A: Çocuklarda hemodiyalizin sol ventrikül sistolik ve diyastalik fonksiyonlarına etkisi. Çocuk Sağ ve Hast Der 38:357-362, 1995.
 • Noyan A, Gönlüşen G, Anarat A, Tuncer İ: Minimal lezyon hastalığı olan bir vakada siklosporin tedavisine sekonder gelişen renal morfolojik değişiklikler. Patoloji Bülteni 12:48-50, 1995

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Gerek konuşmacı, gerek katılımcı olarak uluslar arası ve ulusal çok sayıda kurs ve konferansa katılmıştır.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) (2015-halen YK üyesi)
 • Çocuk Nefroloji Derneği (ÇND) (2000-2000 ve 2016-halen YK üyesi)
 • Çukurova Hipertansiyon Derneği
 • Türk Nefroloji Derneği (TND)
 • Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Derneği (EDTA)
 • Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği (ESPN)
 • Dünya Pediatrik Nefroloji Derneği (IPNA)